Pratick Roy

Pratick Roy

Pratick Roy

Love to Code. Love to Write. Love to Write about Code. SDE-II at Amazon. One Word to Live By — Eudaimonia. Visit Me At : https://pratickroy.github.io/.